تبلیغات
اقتصاد ایران و جهان - مالیات بر ارزش افزوده

اقتصاد ایران و جهان

برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.

۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.

۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.

۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.

از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.

اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده

اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.

آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.

اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.

با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.

بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)

و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.

بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.

اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.

پیشنهاد کارشناسان

در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.

این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:

به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.

برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای 100ریال فروخته شود فروشنده 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات 5/1درصد پرداخت کرده است آن را از این5/1درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.

در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز 1000ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به 1200ریال برسد دیگر از آن 1000ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 200ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد.

 

نظرات() 
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:11 ب.ظ
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the great spirit.
Tadalafil 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:20 ق.ظ

Kudos! Numerous knowledge.

price of viagra how to buy real viagra buy cheap viagra lowest price viagra buy viagra 50mg get a prescription for viagra online buy viagra tablets how to buy viagra online safely best place to buy generic viagra buy viagra with paypal
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 07:20 ب.ظ

You revealed it really well.
cialis flussig we like it cialis price cialis billig only best offers cialis use estudios de cialis genricos cialis lowest price cialis 20 mg cut in half brand cialis generic effetti del cialis interactions for cialis
Online cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:24 ق.ظ

You mentioned this well!
cialis professional from usa buying brand cialis online walgreens price for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis flussig interactions for cialis only now cialis for sale in us il cialis quanto costa generic cialis soft gels cialis online
livejasmin private show hack
جمعه 4 اسفند 1396 04:37 ق.ظ
سپاس به خاطر این نوشتن. این در واقع یک بار بود
یک حساب کاربری اوقات فراغت. پیچیده تر به نظر می آید از شما خوشایند!

به هر حال، ما چطور می توانیم در ارتباط باشیم؟
Nintendo giveaway
جمعه 24 آذر 1396 08:45 ب.ظ
جزء جذاب محتوا. من فقط بر روی وب سایت شما و در پایتخت یونایتد اعتراف کردم که ادعا می کنم که من واقعا از پست های وبلاگ شما استفاده می کنم.
به هر حال من به شما در پیوستن شما و یا حتی موفقیت شما
دسترسی به طور مداوم به سرعت
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 06:55 ب.ظ
مقاله عالی من تجربه می کنم
این مسائل نیز..
Nintendo Switch Giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 11:43 ب.ظ
با این حال، برجسته پست من بود تعجب می کنم اگر شما می توانید کمی نوشتن
بیشتر در مورد این موضوع؟ من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید یک توضیح بدهید
کمی بیشتر به سلامتی!
cam4 token generator 2016 no survey
دوشنبه 6 آذر 1396 08:06 ب.ظ
می توانید در این خصوص بیشتر به ما بگویید؟ من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم.
supplemental medicare plans
جمعه 3 آذر 1396 05:53 ب.ظ
از ارسال شخصیت های شگفت انگیز خود متشکرم! من مطمئنا لذت بردن از خواندن آن، شما خواهد شد
یک نویسنده عالی باشد من اطمینان خواهم داد که وبلاگ شما را نشانه گذاری می کنم و در نهایت بعدا خواهم نوشت. من
می خواهم شما را تشویق کنم که به نوشتن عالی خود ادامه دهید
یک روز خوب!
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 08:49 ب.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری این با همه ما شما در واقع درک آنچه شما صحبت می کنید
در باره! نشانه گذاری شده لطفا از وبسایت من دیدن کنید =)
ما می توانیم توافقنامه تغییر لینک را بین ما داشته باشیم
std testing cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:40 ب.ظ
پست عالی نوشتن چنین نوع اطلاعاتی را در سایت خود نگه دارید.
من واقعا تحت تاثیر وبلاگ شما قرار گرفتم
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا digg آن را و به نظر من توصیه به دوستان من.

من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
stds testing
یکشنبه 14 آبان 1396 02:06 ق.ظ
معمولا من مقاله ای در وبلاگ نمی خوانم، اما من می خواهم
می گویند که این نوشتار بسیار من را مجبور به تلاش و انجام این کار!
سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است. با تشکر، مقاله بسیار خوب
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 08:30 ب.ظ
وبلاگ عالی اینجاست! همچنین سایت شما سریع بار گذاری می شود!
از چه میزبانی استفاده می کنی؟ آیا می توانم پیوند وابسته به میزبان خود را دریافت کنم؟
من آرزو می کنم که وب سایت شما به سرعت به محض ورود شما لود شود
best psychic medium reading
جمعه 12 آبان 1396 11:11 ب.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد Movable Type بهترین پلت فرم وبلاگ در دسترس است در حال حاضر.

(از آنچه خواندید) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:30 ب.ظ
شما باید بخشی از یک مسابقه برای یکی از
بالاترین کیفیت وب سایت در اینترنت. من
قطعا این وبلاگ را بسیار توصیه خواهد کرد!
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:26 ب.ظ
مقاله منحصر به فرد، فقط آنچه که من دنبال آن بودم.
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:38 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خالی است، اما از اینکه می دانستم هر چیزی می دانستم تعجب کردم
ویدجت من می توانم به وبلاگ من که به طور خودکار صدای جیر جیر من تازه ترین به روز رسانی توییتر اضافه کنید.
من به دنبال یک پلاگین برای این موضوع هستم
برخی از زمان ها و امیدوار بود که شاید برخی داشته باشند
تجربه با چیزی شبیه به این. لطفا اجازه بدهید
می دانید اگر به هر چیزی برسید من واقعا از خواندن وبلاگ شما لذت می برم و به دنبال آن هستم
به روز رسانی های جدید شما
clash royale hack
دوشنبه 8 آبان 1396 11:15 ب.ظ
با تشکر از ارسال پست های شگفت انگیز! من قطعا
لذت بردن از خواندن آن، شما یک نویسنده عالی است. من مطمئن هستم وبلاگ شما را نشانه گذاری می کنم و اغلب می آید
یک روز عقب من می خواهم شما را تشویق کنم تا در نهایت کار بزرگ خود را ادامه دهم، آخر هفته خوبی داشته باشم!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:05 ب.ظ
هیا! من فقط می خواستم از شما بپرسم آیا شما تا به حال
هر گونه مشکلی با هکرها؟ آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند هفته سخت
کار به دلیل عدم پشت سر گذاشتن آیا شما روشی برای جلوگیری از هکر ها دارید؟
phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 02:24 ب.ظ
سلام، فقط از وبلاگ شما از طریق Google مطلع شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من قصد دارم برزیل مراقب باشم.

من قدردانی خواهم کرد اگر این را در آینده ادامه دهید.
بسیاری از افراد از نوشتن شما سود خواهند برد.

به سلامتی!
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 02:23 ب.ظ
پست بسیار خوب من با بسیاری از این مسائل هم برخورد می کنم..
cheap psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 02:19 ب.ظ
سلام، این آخر هفته برای من دلپذیر است، به همین دلیل است که این
لحظه ای می خوانم این قطعه آموزنده ای که در اینجا نوشته ام در خانه من است.
myfreecam token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 02:39 ق.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من مسائل شما را قبلا درک کرده ام و شما نیز فقط هستید
عالی است من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، واقعا چه چیزی را دوست دارید
شما می گویید و راه آن را می گویید.
شما آن را لذت بخش و هنوز هم مراقبت
برای حفظ آن حساس است. نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم
این در واقع یک وب سایت فوق العاده است.
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 02:04 ق.ظ
همه چیز چطور است، در اینجا هر کسی این نوع از آشنایی را به اشتراک می گذارد، بنابراین خواندن آن بسیار سخت است
این وبلاگ و من هر روز این وب سایت را دیدم.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:44 ق.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من این هیئت را پیدا کردم و آن را واقعا مفید دانستم
من خیلی زیاد من امیدوارم که چیزی را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم
تو به من کمک کردی
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:12 ق.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله! این تغییرات کوچکی است که بزرگترین تغییرات را ایجاد می کند.

تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
بی تردید آنچه را که اظهار داشتید را در نظر بگیرید. توجیه مورد علاقه شما به نظر می رسد
در وب، ساده ترین عامل را در نظر بگیرید.

من به شما می گویم، من قطعا ناراحت می شود در حالی که مردم فکر می کنند در مورد نگرانی است که آنها به صراحت درک نمی کنند.
شما کنترل کردید تا ناخن را از بالا بگیرید و همه چیز را بدون هیچ عارضه جانبی تعریف کردید، دیگران می توانند سیگنال بگیرند.
احتمالا دوباره بیشتر شود با تشکر
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 01:03 ب.ظ
وبلاگ خوب اینجاست! همچنین وب سایت شما بسیار بارگذاری می شود
سریع! از چه میزبانی استفاده می کنی؟ آیا می توانم پیوند وابستگی شما به شما را دریافت کنم؟
میزبان من آرزو می کنم که سایت شما به سرعت به محض ورود به سایت شما بارگیری شود
How can you get taller in a week?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:45 ق.ظ
Hi, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact fine, keep up
writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

صفحات جانبی

نظرسنجی

  مطالب چه اندازه برای شما مفید بود؟
آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :